Kogude kasutamine

Kogude kasutamissoovi korral palume esmalt tutvuda taotlemiskorraga ja seejärel võtta ühendust vastava kogu hoidja või peavarahoidjaga. 

1. Taotlus Tallinna Linnamuuseumi museaalide kasutamiseks – uurimistööks, publitseerimiseks, laenamiseks näitustele, tootekujunduseks, filmivõtetele jne – kas originaalide või koopiatena, esitatakse dokumendina TLM direktori nimele (paberil või digiallkirjastatuna), kus lisaks taotleja isikuandmetele/asutuse andmetele on näidatud museaali kasutamise eesmärk. Vastavalt sellele eesmärgile otsustab TLM, kas taotlus rahuldatakse ja kas/milline on tasu. Positiivse vastuse korral saab avaldaja loa museaali ühekordseks kasutamiseks. Igaks taotluses näidatud eesmärgist erinevaks kasutamiseks on vajalik uus avaldus.
Isiklikuks uurimistööks materjale taotledes võib avalduse esitada Tallinna Linnamuuseumi kasutusloa blanketil. Asutused, organisatsioonid ja nende nimel tegutsevad taotlejad peavad esitama ametkirja.

2. Tallinna Linnamuuseum laenutab museaale näitustele ainult laenaja garantiil, et tagatakse museaali säilimine ja kaitse. Transpordikulud kannab laenaja. Muuseum võib nõuda museaalide kindlustamist.
Museaali eksponeerimisel ja publitseerimisel on nõutav nähtavalt ära mainida selle kuulumine Tallinna Linnamuuseumile.

3. Museaali laenutamine filmivõteteks/TV saadeteks muuseumi ruumidest väljaspool toimub erandkorras ja ainult muuseumitöötaja juuresolekul. Seejuures kuulub tasustamisele ka juuresviibiva muuseumitöötaja töötund.

4. Fotosid, arhivaale jt museaale ei laenutata välja mujal koopiate tegemiseks. Foto- ja digikoopiad valmistab reeglina Tallinna Linnamuuseumi fotograaf või digiteerija. Erandkorras ja eriloal võib kokku leppida teisiti, kusjuures muuseumist väljaviimisel on nõutud muuseumitöötaja juuresolek. 3D-kujutiste, jäljendite, koopiate tegemine lepitakse igal eri juhul eraldi kokku. Muuseum ei luba museaalidest teha valguskoopiaid.

5. Kasutustasule lisandub vajadusel kujutise valmistamise hind, salvestamise, saatmise jms tasu.

Kasutusloa-taotlemise-avaldus

Kogusid ja nende kasutamist puudutav info:
Lea Sillart (peavarahoidja)
6155194
lea.sillart@linnamuuseum.ee

Koguhoidjate kontaktandmed leiab vastava kogu juurest: http://linnamuuseum.ee/linnamuuseum/kogud/