Muuseumist

Tallinna vene muuseum on alates 2016. aastast Tallinna Linnamuuseumi filiaal, moodustades ühe osakonna koos Peeter I majaga.

Muuseum asub Tallinna vanalinnas keskaegses hoones aadressil Pikk 29A, mis on Eesti kultuuriloos teatud kui Ants Laikmaa ateljee-kooli esimene asukoht 1903. a.

Таллиннский русский музей на улице Пикк

 

2021. aasta algul, 22. jaanuaril tähistas Tallinna vene muuseum viiendat sünnipäeva. Ehkki alles oma tee alguses, on muuseumil palju ideid ja põnevaid projekte, mis ootavad ka muuseumikülastajate osavõttu. Kaasava muuseumi siht on, et ka külastajad saaksid osaliseks muuseumi meeskonnas.

 

I. MISSIOON

Tallinna vene muuseum loob ja hoiab eri rahvuste ühist kultuuriruumi, vahendades ning väärtustades kohaliku ajaloolise pärandi ja nüüdisaegse kultuuri rahvuslikku mitmekesisust.

 

II. VISIOON

Muuseum on avatud eestivene identiteedi paljususe mõtestamiseks dialoogi, arutelu ja eneseväljenduse kaudu. Näituste ja tegevuste programm valmib muuseumi ning venekeelsete rahvusvähemuste, huvipõhiste kogukondade ja nende esindajate koosloome käigus.

 

 

III. VÄÄRTUSED

1. AVATUS ja DIALOOG

Avatud muuseum on platvorm eestivene identiteedi paljususe mõtestamiseks dialoogi, arutelu ja eneseväljendamise kaudu, mis maandavad rahvuslikkuse põhjal tekkivaid pingeid ning aitavad kaasa üksteise mõistmisele ja aktsepteerimisele.

 

2. KOOSLOOME ja KOOSTÖÖ

Muuseum kannab kultuuride vahendaja rolli, kaasates oma programmi kavandamisse ja elluviimisse venekeelseid huvipõhiseid ja rahvusvähemuste kogukondi ning nende esindajaid, luues seeläbi laia koostöövõrgustiku. Koostöövõrgustik võimaldab muuseumi väikesel, kuid pühendunud toimkonnal olla võrdväärne ja kompetentne partner linnale ja teistele organisatsioonidele muuseumi pädevuses olevate uute ettevõtmiste algatamisel, ühiste kultuuriürituste korraldamisel ja ühiskondlike aktsioonide käivitamisel (üleskutsed, küsitlused, teavitused). 

 

3. MITMEKESISUS ja ENESEVÄLJENDAMINE

Muuseum loob ja hoiab turvalist ühist kultuuriruumi, vahendades erinevaid arusaamisi ja vaatepunkte ning väärtustades kohaliku ajaloolise pärandi ja nüüdisaegse kultuuri rahvuslikku mitmekesisust. Turvatunne annab eneseväljendamise julgust.

 

4. EMPAATIA ja VASTUTUS

Kultuuri vahendajana võtab muuseum vastutuse luua turvalist ja mõistvat dialoogide pidamise keskkonda. Tundlik rahvuslikkuse teema ning ajaloo käsitlus erinevatest vaatevinklitest vajab lisaks võrdväärse dialoogi loomise oskusele mõistmist ja empaatilist suhtumist partnerisse ning oskust vahendajana edastada sõnumit koos vajaliku kontekstiga. 

     

Tallinna vene muuseumi tegevussuunad

  • Kohalike vene ja eesti keelt kõnelevate linnaelanike kaasamine dialoogi ja diskussiooni eestivene teema sügavamaks mõtestamiseks: eksperimentaalnäituse “Muuseumi laboratoorium” avamine ning osalemine lihtpartnerina rahvusvahelises Loov Euroopa projektis “Muutuste loojad: vahendades vähemusi“. Sellesse projekti kaasamisest ja kultuurivahendajate koolitusest saab muuseumi üks põhilisi tegevussuundi. Vabatahtlikke koolitamine ja kaasamine dialoogi ning kultuurivahendamise ürituste korraldamisse toetab kaasava muuseumi kogukonna moodustamist. Interaktiivse näitusena ülesehitatud “Muuseumi laboratooriumist” saadud muuseumikülastajate tagasiside põhjal saab panna paika ka täpsema tulevase kultuuriprogrammi kava, mida saab ellu viia nii muuseumimajas kui ka väljaspool seda (linna suurüritused, muuseumi ühisüritused, temaatilised konverentsid ja seminarid, koostööpartnerite näitused või üritused jne)                                                                                              
  • Kodulinna ajalugu ja eestivene kultuuri käsitlevate loengute, ekskursioonide, kohtumiste, töötubade, konkursside korraldamine koos koostööpartneritega (Tallinna Keskraamatukogu vene osakond, Vene Teater, kohalikud giidid, huvigruppide ja rahvusvähemuste esindajad, tudengite ja töötukassa praktikandid jt.)                                                                                                                                                       
  • Koostöö vene ja eesti õppekeelega koolide ja keeltekoolidega: klassikalised õppekavaga seotud muuseumitunnid näitustel ja linnaruumis, keeleõpe ja kultuuri tutvustavad tunnid, keelekümblustunnid.
  • Koosloome näitused: eestivene kultuuriga seotud näitused, mille teemasid pakuvad välja ja kureerivad eestivene kogukondade või huvigruppide esindajad
  • Siseturism ja firmaüritused: paindlik muuseumi ja linna külastusprogramm, koostöö turismifirmade ja giididega, ruumirendi võimalus.

 

Toimkond:

Julia Kornejeva, juhataja kohusetäitja:

Irina Krivorukova, õppedisainer