Koolidele Miiamillas

Koolidele (vanus 7 – 11)

Muuseumitundide koostamisel on lähtutud Põhikooli riiklikust õppekavast. Tunnid toetavad erinevate üldpädevuste aga ka konkreetsemate kooliastmete pädevuste arendamist ja omandamist.

Lastemuuseumi Miiamilla muuseumitunnid toetavad, täiendavad ja pakuvad vaheldust üldhariduslikule õppele.
Sarnaselt üldharidusliku õppega on ka meie eesmärgiks anda oma panus, et kujuneks isiksus, kes:
• suhtub heasoovlikult kaasinimestesse ja juhindub oma valikutes ja tegudes eetika alusväärtustest;
• Suhtub eri maailma rahvastesse eelarvamustevabalt ning lugupidavalt;
• soovib ning oskab teha konstruktiivset koostööd ;
• usaldab ennast ja on väärikas ning enesekriitiline;
• hoiab loodust, elab ja tegutseb keskkonda ning loodusressursse säästes ning väärtustab terveid eluviise;
• püüab mõista asjade tähendust, nähtuste põhjusi ja seoseid.

Meie erinevad muuseumitunnid aitavad kujundada järgmisi üldpädevusi:
• õpipädevus – otsida ise vajalikku teavet;
• tegevuspädevus – suutlikkus näha probleeme ja neid lahendada, hinnata oma tegevuse tulemusi, koostööoskus;
• väärtuspädevus – suutlikkus tajuda oma seotust teiste inimestega ja looduga ning hinnata inimsuhteid ja tegevusi üldkehtivate moraalinormide seisukohalt;
• enesemääratluspädevus – suutlikkus mõista ning hinnata iseennast ja kujundada end isiksusena.
Erinevad muuseumitunnid haakuvad erinevate valdkonnapädevustega!

TUNNID, MIDA PAKUME AASTA LÄBI:

Terve hammas – ausammas!

Südamega sõbraks

Meeli haarav sõprus

Looduse lootus

Terveks ja tugevaks!

Vana maja saladused

Erinev on eriline!

Asjad ja ametid

Sõber muuseum

Kultuurijaht


HOOAJAPROGRAMMID:

Jõulutund

Sõbrapäevatund

Näpud mulda!