Koolidele Miiamillas

LAPSED VANUSES 7– 12 AASTAT

Meie muuseumitunnid toetavad, täiendavad ja pakuvad vaheldust koolitundides õpitule. Muuseumitundide loomisel lähtume põhikooli riiklikust õppekavast ja põimime oma tundidesse sisse uute oskuste saamist ja teadmiste kinnistamist. Sarnaselt üldharidusliku õppega on ka meie eesmärgiks anda oma panus, et lapsest kujuneks isiksus, kes:

  • on sõbralik, empaatiline ja suhtub heatahtlikult kaaslastesse
  • usaldab ennast, omab head ja tervislikku enesehinnangut
  • soovib ning oskab teha koostööd teistega
  • oma valikute ja otsuste tegemisel põhineb eetilistele põhiväärtustele
  • püüab mõista ja luua seoseid tegevuse, otsuse ja tagajärje vahel
  • suhtub eri maailma rahvastesse eelarvamustevabalt ja lugupidavalt
  • hoiab loodust ja käitub keskkonnasäästlikult

 

MUUSEUMITUNNID JA TEEMAD:

HOOAJALISED MUUSEUMITUNNID: